خانه ات آباد 

ای چشم و چراغِ دل و جان خانه ات آباد
ای دیده‌ی بیدار دلان خانه ات آباد

از روزِ ازل ،تا به ابد ،عمر تو باقی
ای صورت و معنای جهان ،خانه ات آباد

با نامِ تو و ذکرِ تو این جان شده خرسند
در سینه ی دلدار ،بمان ،خانه ات آباد

معماری و آبادی عالم،زتو پیدا
ویرانی این ،گنج‌ نهان خانه ات آباد

در میکده ی عشق تو مستان همه جمعند
ای شورِ دلِ پیرو جوان خانه ات آباد

از شوقِ تو عالم همه آراسته آذین
شد دشت و دمن عطر فشان ،خانه ات آباد

تاکی زغمِ عشقِ تو فریاد برارم
ویران شدم از جورِ زمان خانه ات آباد

هرلحظه به یاد تو ،دلم تاب و تب افتد
برسینه ی من مِهر نشا ن ،خانه ات آباد

نگارش به قلم✍#غلامرضا صلاحزاده #(داود)